- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Oversigt over temagrupperne

Hvad er tro? [01]
De indledende sp›rgsm†l om, hvad tro er og lidt om tro udtrykt i bekendelse. Om tro udtrykt i b›n. (. Se ogs† Indledende stof - specielt til konfirmandforberedelse
Billedet: kun fordi jeg ikke kunne lade v‘re med at konstruere det til graffiti-elementet l‘ngere nede. Klik p† opdateringsknappen for at se animationen igen.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Kirkerummet. Inventar. Klokker. Orgel [02]
Arbejde med kirkerummet, inventar, og symboler brugt i tilknytning til inventar som d›befont, alter og pr‘dikestol.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Symboler og billeder [03]
Dels mere generelle elementer dels konkrete enkeltsymboler som ikke sn‘vert er bundet til kirkerummet. (Kirkerum og symboler).
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Gudstjenesten og dens "redskaber" [04]
Liturgiske sp›rgsm†l. Salmen som genre. (Temagruppe: Enkelte salmer). Om nadveren: ³Nadverens forl›b³Nadverens teologi³D†bens ritual³D†bens teologi mm: Temagruppe om d†b og f›dsel³Evigt liv - d†b.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Skabelse. Tydning [05]
De bibelske skabelsesberetninger. Gudsforholdet. Forholdet til medmenneske og medskabning
Billedet: "Hvad skal jeg sige, n†r jeg ser..". Skabelsens †benhed for tydning.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Godt og ondt. Alment. [06]
Vores erfaring af godt og ondt
Foto fra ¯stofte Kirke. Birgit Holm.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Skabelse: Guds handlen i historien [07]
Forskellige elementer, der arbejder med forestillingen om Guds fortsatte opretholdende skabelse - i de historiske begivenheder. Se ogs† En linie i bibelens historie, i temagruppe: bibelen, hvor der er en oversigt over alle enkeltelementer, som er fordelt efter tema i hele materialet, men som ogs† kan ses som en del af en s‘rlig frelseshistorie: en tolket †benbaring i historien. I den umiddelbart f›lgende temagruppe om tro og viden findes ogs† elementer om Guds omsorg og forsyn - nemlig modstillet tilf‘ldet og naturlovm‘ssigheden.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Tro og viden [08]
Forholdet mellem tro og viden. ³ < Forrige gruppe³N‘ste >

Forestillinger om Gud - alment og i GT. [09]
Almene gudsforestillinger. Forestillinger om/ billeder af Gud i Det gamle Testamente.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Forestillinger om Gud (is‘r NT) [10]
Billeder af og forestillinger om Gud i Ny Testamente.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Bibelen. Hvad er det for en bog? [11]
Sp›rgsm†let skrift og autoritet. Elementer som skal give sans for bibelen som helhedskomposition: En linie i bibelens historie. Mulighed for kritisk holdning.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Jesus - normbryderen [12]
Jesus som den, der g›r op med det etablerede. Religi›st, etisk, socialt. Denne synsvinkel findes ogs† i de ›vrige temagrupper om Jesus - lige s†vel som elementer i denne temagruppe godt kan have deres relevans under en anden synsvinkel.
Jesus-stoffet er det direkte tema i denne og de fire n‘ste grupper - men er forudgrebet is‘r i "Forestillinger om Gud - NT" og findes i mange af de f›lgende.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Jesus som l‘rer. Det vigtigste. [13]
Forskellige l‘reelementer i Jesu forkyndelse. Specielt om b›n se temgruppen B›n, alment og Jesus og b›n, herunder ogs† Fadervor. L‘ren i det hele taget kan kun fors›gsvis skilles ud fra andre elementer om Jesus. Se de f›lgende grupper.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Nadveren [14]
Forskellige tolkningsindgange
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Guds Rige. Efterf›lgelse [15]
Se ogs† Temagruppe om forvandling (den enkelte) og gruppen om etik og politik
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Jesus Kristus [16]
Sp›rgsm†let Gud-Menneske. Epifani. Lidelse, d›d, opstandelse, Himmelfart, dommeren.. (Om Kristi opstandelse, se ogs† D†b - evigt liv.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Produkt eller ..? (Identitet 1) [17]
Denne temagruppe centreret om den enkelte. Arbejdet med identitetssp›rgsm†let skal give foruds‘tninger for at arbejde med grundbegreber som skyld og ansvar - og give eleverne mulighed for i en livsfase der er pr‘get af forandring og forvandling og mulighed for identitetsusikkerhed at arbejde med sp›rgsm†let i forhold til sig selv. Om pubertetsritualer (inklusive konfirmationen set som et s†dant) se temagruppen Livets cirkler - pubertetsritualer. | < Forrige gruppe | N‘ste > |

Erkendelse og forvandling (Identitet 2) [19]
Tro og livsf›relse. Muligheden for ikke blot at v‘re bestemt af omgivelserne (temagruppe: produkt eller?) kan som i nedenst†ende gruppe have fokus p† den enkelte. Eller den kan folde sig ud i ansvar i f‘llesskab. Se temagruppen Identitet (f‘llesskab).
Ogs† gruppen Efterf›lgelse - Guds Rige har stof der kan h‘nge sammen med "Identitet (erkendelse og forvandling).
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

F‘llesskab og samfund (Identitet 3) [20]
Kristendom og politik. Fordring i forhold til samfundet. Generelle etiske problemer.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

F‘llesskab (kirke) [21]
Hvad vil det sige at v‘re kirke. Hellig†ndens virke. Ikke et for sn‘vert kirke- eller Hellig†ndsbegreb - det vil sige at der er referencer b†de til skabelses- og forvandlingstemaer andre steder i materialet. Her findes ogs† eksempler p† menighedens f‘lleskab fra kirkens historie.
Billedet her: "Hvis en jordklump skylles bort af havet, s† mindskes Europa, lige s† vel som var det et helt forbjerg.." Se nedenfor: Intet menneske er en ›. Donne om f‘llesskab. (Billedet er fra Vik, Island - foto: -ksf).
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

F›dsel / d†b (Livets cirkler 1) [22]
D†b sat i forhold til f›dsel - familie/ f‘llesskab/ - f‘llesskab som menighed - se ogs† F‘llesskab (kirke).
Se ogs† Temagruppen: Evigt liv - d†b.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

D›d (Livets cirkler 2) [23]
Erfaringen af d›dens realitet. Kan relateres til temagruppe D›dens overvindelse - d†b.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Evigt liv - d†b (Livets cirkler 3) [24]
D†ben is‘r set i forhold til troen p† d›dens overvindelse
Se ogs† F›dsel - d†b. D†b is‘r set i forhold til "f‘llesskab".
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

At blive voksen (Livets cirkler 4) [25]
Ind i de voksnes r‘kker. Forts‘tter i temagruppen: pubertetsritualer og temagruppen: konfirmationens betydning. De tre grupper overlapper hinanden - men bev‘ger sig i princippet fra det alment menneskelige til at behandle det mere kristelige ( - det er i hvert fald tanken!)
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Pubertetsritualer (Livets cirkler 5) [26]
"Eksotiske" overgangsriter. Dansk konfirmation set gennem fremmeds "antropologiske" briller. Se ogs† temagruppe Om at blive voksen og om individuationen i overgangsalderen, se temagruppen Produkt eller?
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Konfirmation (Livets cirkler 6) [27]
Livsfasen set i lyset af konfirmationens betydning. Se ogs† temagruppe 25 (Ind i de voksnes r‘kker( og 26 (Pubertetsritualer).
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Evaluering [28]
M†der at evaluere forberedelsen p†.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Gudstjensteforl›b og -elementer [30]
Tematisk anlagte gudstjenester for unge.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

B›n - alment og Jesus om b›n [31]
B›n og meditation p† forskellig m†de. Jesus om b›n.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

salmer, der b›r l‘res [35]
En ufuldst‘ndig r‘kke. Referencer til andre elementer. Salmen som genre og andre ideer til arbejdet med salmer: Gudstjeneste og salmebog
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Nye salmer [36]
Ufuldst‘ndig r‘kke.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Kirke†ret - oversigter mm. [40]
Om kirke†ret, kalender†ret, navnedage mm.
Se ogs† Grafisk oversigt.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

August - september [41]
H›st. Sct. Mikkel. Ca. 10. - 19. s. e. trin. "Vuerne" er samlede oversigter over perioden. F›lger med opdateringerne efterh†nden som de bliver f‘rdige.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Oktober -november [42]
Fra Allehelgen. Kirke†rets afslutning. (Overvejende domsperspektiver). "Vuerne" er samlede oversigter over perioden. F›lger med opdateringerne efterh†nden som de bliver f‘rdige. | < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

December [43]
Advent - jul. Se ogs† om Jesu f›dsel i temagruppen Jesus Kristus.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > | n‘ste periode.

Januar [44]
Nyt†r - Helligtrekonger. Helligtrekongertiden er epifanitid - derfor er der ogs† elementer under Jesus Kristus. Gud - menneske, som kan passe ind her.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Februar (marts) [45]
Faste - Fastelavn. | < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Marts - April [46]
P†ske. Se temagruppen, hvor Jesu lidelse, d›d og opstandelse behandles: Jesus Kristus
. | < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Maj-Juni [47]
Pinse - se elementer om †nd/hellig†nd. Da dette materiale i dets udvikling is‘r er baseret p† konfirmandundervisningen, er der f† eller ingen elementer i denne gruppe. | < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Juli [48]
Sommer. | < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Didaktik [50]
Her anvendes didaktik i bred betydning. Form†lsbestemmelse, men ogs† generelle overvejelser over indhold (delkoncepter); her findes ogs† konkrete metode-anvisninger.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Indledende stof - specielt vedr. konfirmation [51]
Indledende elementer til brug ved konfirmationsforberedelsen.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Steder p† nettet med relevans [52]
Her findes adresser til hjemmesider med mere eller mindre omfattende materiale: konkrete undervisningsideer, faktuelt oplysningsstof og principielle overvejelser.
Nb: der henvises ogs† fra enkeltelementer til materiale p† de er anf›rte sider.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Andre materialer [53]
Titler p† materialer fra forskellige udgivere og forlag pr‘senteres her.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Basis-tekster - liturgi [55]
Ritualer. Forslag. Tekster om gudstjeneste(oplevelse)
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Basistekster - gudstjeneste [56]
Forskelligt - under omredigering
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Nyhedsbrev [58]
Link til nyhedsbreve

Supplement til elementer [59]
Link til supplementsfil.

Fra kirkehistorien - til reformationen [60]
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Fra kirkehistorien - efter reformationen [65]
Sthen, Brorson og Grundtvig (pt.)
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

krydshenvisninger [69]

Andre religioner [70]
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe = f›rste gruppe

sm†b›rnsundervisning [75]